Wie doen mee

Wie doen er mee

Het project Leren door spel wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het lectoraat ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ van Hogeschool Windesheim Flevoland (lector dr. Hanno van Keulen). Onderzoekers komen vanuit vier lectoraten van drie hogescholen. Het project wordt uitgevoerd op en met 16 locaties, veelal integrale kindcentra, van de deelnemende basisscholen en kinderopvangorganisaties. Er is voor deze partners gekozen omdat zij het belang van dit onderzoek onderschrijven, structureel samenwerken met de drie hogescholen, hun professionals in staat en bereid zijn de gevraagde inspanningen te leveren en de besturen deze inbreng als matching ‘in kind’ garanderen. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie worden bewaakt door een klankbordgroep met vertegenwoordiging uit wetenschap, gemeentebestuur en beroep. Gekozen is voor deskundigen met een uitgebreid ’track record’ wat betreft de thematiek van dit onderzoek. In het consortium nemen deel:

Hogescholen:
Windesheim (Flevoland), Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoerding; dr. Hanno van Keulen
Windesheim (Zwolle), Lectoraat Onderwijsbehoeften en Inclusieve Leeromgevingen; dr. Sui Lin Goei.
Saxion, Lectoraat Gedrag- en Leerproblemen; dr. Cathy van Tuyl.
Stenden, Lectoraat Early Childhood; dr. Ineke Oenema.

Publieke instellingen: Scholen voor primair onderwijs:
Stichting Scholen Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL)
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, Lelystad (SCPO)
Stichting Prisma, Almere
Consent Scholen, Enschede
Accrete Christelijk Onderwijs en Opvang, Zwartsluis
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand
Stichting Roos Openbaar Basisonderwijs Twenterand
Proloog Leeuwarden

MKB: Kinderopvangorganisaties:
Stichting Go! Kinderopvang, Lelystad
Stichting Kinderopvang Partou, Utrecht
Stichting Kinderopvang Friesland, Franeker

In analyse, klankbordgroep, valorisatie en disseminatie wordt samengewerkt met de volgende publieke instellingen, kennisinstellingen en beroepsverenigingen:
Beroepsvereniging van Interne Begeleiders (drs. Marianne Bookelman; werkzaam bij SBO De Evenaar Nieuwegein).
Expertisecentrum Techniekonderwijs TechYourFuture.
ExpertiseNetwerk Nul tot Zesjarigen Almere (ENTZA) (drs. Wander van Es)
Gemeente Almere: Afdeling Onderwijs en Jeugdzorg (drs. Carla Schipperhein).
Gemeente Lelystad: Afdeling Onderwijs en Jeugdzorg en Programmateam Eenentwintigste Eeuwse vaardigheden
Smithsonian Early Enrichment Center, Washington DC (Betsy Bowers, director).
Universiteit Utrecht Afdeling Educatie & Pedagogiek (prof. dr. Paul Leseman)
Vrije Universiteit Amsterdam: LEARN!, Department of Educational Neuroscience (dr. Mariëtte Huizinga)

Naam: dr. Hanno van Keulen
Functie: Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

Meer info

Ik richt mij in mijn lectoraat vooral op het ontwikkelen, onderzoeken en inbedden van rijke leeromgevingen in onderwijs en opvang. Rijke leeromgevingen kunnen kinderen uitdagen tot exploreren, onderzoeken, uitproberen en nadenken, en dit is bevorderlijk voor hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een belangrijk thema is hoe leerkrachten en pedagogisch begeleiders zelf zulke leeromgevingen kunnen ontwerpen en de kinderen effectief begeleiden, zodanig dat er rijke leeropbrengsten zijn op velerlei gebied, met name taalontwikkeling, zelfsturing, en kennis van de wereld.
Ik richt mij binnen dit onderzoek vooral op de vraag of je de ontwikkeling van jonge kinderen kunt sturen door de inrichting van het spel, met name door gebruik te maken van bepaalde materiële kenmerken die specifieke eisen stellen aan de zelfsturing.

Naam: dr. Sui Lin Goei
Functie: Lector Onderwijsbehoeften in Inclusieve leeromgevingen

Meer info

Sui Lin Goei is orthopedagoge, onderwijskundige en gezondheidszorgpsychologe gespecialiseerd in hoe om te gaan met leerlingen met verschillende onderwijs- en instructiebehoeften binnen onderwijs en zorg. Specifieke expertise heeft ze op het gebied van psychodiagnostiek, behandeling en remedial teaching van dyslexie en dyscalculie. Ze heeft jaren in een klinische praktijk gewerkt, en als schoolpsycholoog op een aantal scholen. Goei heeft daarnaast jaren gewerkt als coordinator van de toenmalige Remedial Teaching opleidingen (daarna de professionele Master Special Educational Needs en nu de Master Educational Needs), is nog steeds opleider bij de postdoctorale opleidingen voor GZ-psycholoog/Orthopedagoog Generalist en heeft tevens jarenlange ervaring in het begeleiden van zowel professionele mastertheses (praktijkgericht onderzoek) als academische mastertheses (voor orthopedagogiek als de universitaire lerarenopleiding). Thans werkt ze als lector Onderwijs en Zorg op de Hogeschool Windesheim en als Universitair Docent en programmaleider onderzoek Special Educational Needs bij het LEARN! Research Institute van de VU Amsterdam.

De (onderzoeks)expertise ligt in het voorbereiden en professionaliseren van leraren in het po, so, vo, vso en mbo voor hun taak binnen passend en inclusief onderwijs met een focus op differentiatie, inclusiviteit en diversiteit. Het centrale thema binnen het lectoraat is het concept ‘onderwijsbehoeften’ en hoe dit te concretiseren, zodat leraren in staat zijn hun onderwijs en instructie zodanig te ontwerpen dat alle leerlingen kunnen leren en zich prosociaal kunnen ontwikkelen. Dit wordt geconcretiseerd via zogenaamde Multi-Tiered Service Support modellen die toegepast worden in het ontwerpen van inclusieve leeromgevingen voor leren en gedrag. Daarnaast wordt in de projecten rond Lesson Study (www.lessonstudyNL.nl) via kleine samenwerkende teams van leraren binnen scholen en binnen de initiele lerarenopleidingen gewerkt aan het ontwerpen van gedifferentieerde vak- en gedragslessen. Meer informatie over de projecten is te vinden op https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/educatie/onderwijsbehoeften-in-inclusieve-leeromgevingen/

Naam: dr. Cathy van Tuijl
Functie: Lector Gedrag- en leerproblemen

Meer info

Cathy is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven en te vertalen naar praktijken binnen gezinnen en scholen. Ik werk bij de Universiteit Utrecht, afdeling pedagogiek als universitair docent/onderzoeker en bij de hogeschool Saxion als lector Gedrag- en Leerproblemen.

Naam: Dr. Ineke Oenema
Functie: Lector Early Childhood

Meer info

Dr. Ineke Oenema-Mostert is orthopedagoog en promoveerde in 2006 op basis van haar proefschrift “Orthopedagogische thuisbegeleiding voor gezinnen met een jong chronisch ziek kind”. Als lector en Universitair Docent Orthopedagogiek verbonden aan de RuG, begeleidt zij verschillende promotie-onderzoeken binnen het domein van Early Childhood. Belangrijke thema’s in haar werk zijn het onderwijs en onderzoek op het gebied van handelingsbekwaamheid van professionals werkzaam in voor- en vroegschoolse organisaties. Haar expertise heeft betrekking op de samenhang tussen wetenschappelijke en praktijk inzichten over ontwikkeling en leren van jonge kinderen in hun omgeving.