Onderzoeksteam

Onderzoeksteam

Naam: dr. Hanno van Keulen
Functie: Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

Meer info

Ik richt mij in mijn lectoraat vooral op het ontwikkelen, onderzoeken en inbedden van rijke leeromgevingen in onderwijs en opvang. Rijke leeromgevingen kunnen kinderen uitdagen tot exploreren, onderzoeken, uitproberen en nadenken, en dit is bevorderlijk voor hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een belangrijk thema is hoe leerkrachten en pedagogisch begeleiders zelf zulke leeromgevingen kunnen ontwerpen en de kinderen effectief begeleiden, zodanig dat er rijke leeropbrengsten zijn op velerlei gebied, met name taalontwikkeling, zelfsturing, en kennis van de wereld.
Ik richt mij binnen dit onderzoek vooral op de vraag of je de ontwikkeling van jonge kinderen kunt sturen door de inrichting van het spel, met name door gebruik te maken van bepaalde materiële kenmerken die specifieke eisen stellen aan de zelfsturing.

Naam: dr. Sui Lin Goei
Functie: Lector Onderwijsbehoeften in Inclusieve leeromgevingen

Meer info

Ik ben Sui Lin Goei en ben werkzaam als orthopedagoge, onderwijskundige en gezondheidszorgpsychologe gespecialiseerd in hoe om te gaan met leerlingen met verschillende onderwijs- en instructiebehoeften binnen onderwijs en zorg. Specifieke expertise heb ik op het gebied van psychodiagnostiek, behandeling en remedial teaching van dyslexie en dyscalculie. Ik heb jaren in een klinische praktijk gewerkt, en als schoolpsycholoog op een aantal scholen. Daarnaast heb ik jaren gewerkt als coördinator van de toenmalige Remedial Teaching opleidingen (daarna de professionele Master Special Educational Needs en nu de Master Educational Needs), ben nog steeds opleider bij de postdoctorale opleidingen voor GZ-psycholoog/Orthopedagoog Generalist en heb tevens jarenlange ervaring in het begeleiden van zowel professionele mastertheses (praktijkgericht onderzoek) als academische mastertheses (voor orthopedagogiek als de universitaire lerarenopleiding). Thans werk ik als lector Onderwijs en Zorg op de Hogeschool Windesheim en als Universitair Docent en programmaleider onderzoek Special Educational Needs bij het LEARN! Research Institute van de VU Amsterdam.

Mijn (onderzoeks)expertise ligt in het voorbereiden en professionaliseren van leraren in het po, so, vo, vso en mbo voor hun taak binnen passend en inclusief onderwijs met een focus op differentiatie, inclusiviteit en diversiteit. Het centrale thema binnen het lectoraat is het concept ‘onderwijsbehoeften’ en hoe dit te concretiseren, zodat leraren in staat zijn hun onderwijs en instructie zodanig te ontwerpen dat alle leerlingen kunnen leren en zich prosociaal kunnen ontwikkelen. Dit wordt geconcretiseerd via zogenaamde Multi-Tiered Service Support modellen die toegepast worden in het ontwerpen van inclusieve leeromgevingen voor leren en gedrag.

Ik heb een brede ervaring in het multidisciplinair werken en implementeren van systemische interventies binnen onderwijs en zorg. Binnen de projecten Positive Behavior Support wordt samen met onderwijs en jeugdzorg gewerkt aan het realiseren van een preventief sociaal veilig schoolklimaat, waarin zowel onderwijs- als zorgprofessionals op basis van gezamenlijk geformuleerde waarden preventieve interventies ontwerpen voor zowel klas als school. Het ontwerpen en bouwen van deze systemen wordt gevolgd via data en op basis van deze data nemen de onderwijs- en zorgprofessionals onderwijskundige en pedagogische beslissingen. Daarnaast wordt in de projecten rond Lesson Study (www.lessonstudyNL.nl) via kleine samenwerkende teams van leraren binnen scholen en binnen de initiele lerarenopleidingen gewerkt aan het ontwerpen van gedifferentieerde vak- en gedragslessen. Meer informatie over de projecten is te vinden op https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/educatie/onderwijsbehoeften-in-inclusieve-leeromgevingen/

Naam: dr. Cathy van Tuijl
Functie:                                                                                                           Lector Gedrag- en leerproblemen

Meer info

Ik ben gedreven om wetenschappelijke inzichten rond omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven en te vertalen naar praktijken binnen gezinnen en scholen. Ik werk bij de Universiteit Utrecht, afdeling pedagogiek als universitair docent/onderzoeker en bij de hogeschool Saxion als lector Gedrag- en Leerproblemen.

Naam: Dr. Ineke Oenema
Functie:                                                                                                     Lector Early Childhood

Meer info

Ik ben orthopedagoog en promoveerde in 2006 op basis van mijn proefschrift “Orthopedagogische thuisbegeleiding voor gezinnen met een jong chronisch ziek kind”. Als lector en Universitair Docent Orthopedagogiek verbonden aan de RuG, begeleid ik verschillende promotie-onderzoeken binnen het domein van Early Childhood. Belangrijke thema’s in mijn werk zijn het onderwijs en onderzoek op het gebied van handelingsbekwaamheid van professionals werkzaam in voor- en vroegschoolse organisaties. Mijn expertise heeft betrekking op de samenhang tussen wetenschappelijke en praktijk inzichten over ontwikkeling en leren van jonge kinderen in hun omgeving.

Naam: Drs. Margreet van Oudheusden
Functie: Onderzoeker en PLG begeleider locatie Vriezenveen – Westerhaar

Meer info

Binnen Hogeschool Windesheim werk ik als docent in de Master Educational Needs (EN). Binnen de Master EN zijn mijn aandachtsgebieden het jonge kind, gedrag en praktijkgericht onderzoek. Ook doe ik onderzoek en ben ik actief op het terrein van Positive Behavior Support. Daarbij ondersteun ik scholen bij de implementatie en train ik professionals die met PBS willen werken. Binnen het RAAK-project ben ik actief als ontwikkelaar en als ondersteuner in een Professionele Leergemeenschap van twee onderbouwteams en zal ik worden ingezet als testleider.

Naam: Drs. Conny Boendermaker
Functie: Onderzoeker en PLG begeleider locatie Lelystad

Meer info

Ik ben psycholinguïst, docent Nederlands en docent NT2 bij  de pabo van Windesheim Flevoland. Momenteel ben ik verbonden aan het lectoraat ‘Leiderschap binnen opvoeding en onderwijs’ van Hanno van Keulen op Windesheim Flevoland. Mijn laatste onderzoeksproject ging over ‘Vliegwielen’. In dit project heb ik met professionals uit Lelystad begrijpend lezen en techniek aan elkaar verbonden.

Binnen het RAAK project ben ik onderzoeker en PLG begeleider op de locatie Lelystad.

Naam: Dr. Ingrid Zijlstra
Functie: Onderzoeker en PLG begeleider – locatie Enschede

Meer info

Na mijn promotieonderzoek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, heb ik 11 jaar met veel plezier gewerkt bij Bartiméus. Daar heb ik als GZ-psycholoog/orthopedagoog gewerkt met kinderen met een visuele (of meervoudige) beperking. In 2008 ben ik overgestapt naar de pabo van Saxion in Deventer. Ik werk als hoofddocent. Mijn taken zijn het verzorgen van lessen over Passend Onderwijs en academisch schrijven, ik ben stagebegeleider op een sbo-school en ik begeleid  studenten en leerkrachten die praktijkonderzoek doen. Daarnaast verzorg ik nascholing aan leerkrachten op het gebied van praktijkonderzoek. Sinds dit schooljaar werk ik in de Kenniskring Gedrags- en Leerproblemen van lector dr. Cathy van Tuijl.  Vanuit deze Kenniskring ben ik betrokken bij ‘Leren van Spel’. Mijn taken binnen het project ‘Leren van Spel’ zijn begeleider van een PLG, testleider en onderzoeker.

 

Naam: Drs. Margo Lambers
Functie: Onderzoeker en PLG begeleider locatie Leeuwarden

Meer info

Na een tijd als gedragsdeskundige / orthopedagoog werkzaam te zijn geweest op een cluster 4 school werk ik nu voor de Hogeschool Windesheim. Mijn expertise ligt op het gebied van “moeilijk te verstaan” gedrag en op het gebied van Jonge Kinderen. Ik ben mede ontwikkelaar van een ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen, geef modulen en cursussen op het gebied van jonge kinderen en ik verzorg met een aantal collega’s de post-hbo opleiding Jonge Kind. Daarnaast ben ik verbonden aan het Lectoraat Early Childhood van de Stenden Hogeschool. Binnen het onderzoeksproject ben ik onderzoeker via de Hogeschool Stenden op de locatie Friesland en PLG begeleider.

 

Naam: Coby Leijten B Ed
Functie: Leerkracht – onderzoeker en PLG begeleider locatie Lelystad

Meer info

Ik ben werkzaam op IKC Het Mozaiek in Lelystad als leerkracht in de onderbouw. Op de school ben ik de unitmentor van unit 1. Dit betekent dat ik eind verantwoordelijk ben en de mensen binnen de unit aanstuur. Unit 1 zijn de jongste kinderen van de school, groep 1 – 2. Mijn taak binnen het onderzoek is dat ik meedenk en onderzoek met het onderzoeksteam en leg de verbinding met de directe praktijk en de werkvloer.

Ik ga binnen het onderzoek de beginsituatie t.a.v. de zelfsturing van de jonge kinderen in kaart brengen.  En op locatie Lelystad samen met Conny Boendermaker de PLG bijeenkomsten leiden en begeleiden. Alle opgedane kennis kan ik direct weer toepassen in de praktijk.

 

Naam:  Drs. Henriette van Ameijde
Functie: Onderzoeker en PLG begeleider locatie Steenwijk

Meer info

Binnen Hogeschool Windesheim werk ik als docent Pedagogiek op de Pabo met als aandachtsgebied het Jonge Kind. Ik geef daarin lessen aan de 2e en 3e jaars studenten, begeleid studenten in de stage in het 3e jaar die als specialisatie Jonge Kind hebben gekozen en bij onderzoek in het 4e jaar rondom onderwerpen gedrag en Jonge Kind. Binnen de kenniskring van het Lectoraat Onderwijsbehoeftenin inclusieve Leeromgevingen ben ik in het verleden actief geweest in onderzoek op het terrein van Positive Behavior Support (PBS), nu heb ik mijn bakens verzet naar het RAAK-onderzoek. Ik begeleid op dit moment nog wel een school bij de invoering van PBS als PBS-coach. Daarnaast ben ik op de lerarenopleiding (LVO) van Windesheim werkzaam binnen het vak drama. Binnen het RAAK-project ben ik actief als ontwikkelaar en als ondersteuner in een Professionele Leergemeenschap van één onderbouwteam.

Naam: Mariska Venema MLI
Functie: Projectleider, onderzoeker en PLG begeleider locatie Almere

Meer info

Binnen Hogeschool Windesheim Flevoland werk ik als hogeschooldocent op de Pabo met als aandachtsgebied Motoriek en het Jonge Kind. Ik begeleid studenten in hun LIO stage en afstudeercomaker in de onderbouw in het 4e jaar.  Daarnaast ben ik werkzaam bij het Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van dr. Hanno van Keulen. Vanuit dit lectoraat ben ik projectleider / programmamanager van de nieuwe opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker. Windesheim Flevoland verwacht deze opleiding vanaf september 2018 te kunnen starten. In het onderzoeksproject ben ik projectleider en onderzoeker / PLG begeleider op de locatie Almere.

Naam: Hinke Slot – Kroeze
Functie: Projectondersteuning

Meer info

Ik werk sinds 2006 bij de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle, waarvan de laatste jaren als Managementassistente. Vanaf september 2017 ondersteun ik het onderzoeksteam en de projectleider op diverse fronten in dit onderzoeksproject.  Als moeder van een peuter van 3 jaar herken ik veel van de onderzoeksthema’s, dit project spreekt mij dan ook erg aan.